Dituri natyre 2-Materialet natyrore dhe ato të krijuara
Dituri natyre 2-Materialet natyrore dhe ato të krijuara

Dituri natyre 2-Materialet natyrore dhe ato të krijuara

Arsim, Dituri natyre 2-Materialet natyrore dhe ato të krijuara nga njeriu. Kujdesi për mjedisin. Mësuese: Klarita Berdilla