Gjuhë shqipe 10-Gjymtyrët e veçuara dhe gjymtyrët homogjen
Gjuhë shqipe 10-Gjymtyrët e veçuara dhe gjymtyrët homogjen

Gjuhë shqipe 10-Gjymtyrët e veçuara dhe gjymtyrët homogjen

Arsim, Gjuhë shqipe 10-Gjymtyrët e veçuara dhe gjymtyrët homogjene Mësuese: Natasha Kazmaj