Gjuhë shqipe 2-Shkruajmë një fletë ditari
Gjuhë shqipe 2-Shkruajmë një fletë ditari

Gjuhë shqipe 2-Shkruajmë një fletë ditari

Arsim, Gjuhë shqipe 2-Shkruajmë një fletë ditari Mësuese: Klarita Bërdilla