Gjuhë shqipe 5-Përemri vetor. Lakimi i përemrit vetor
Gjuhë shqipe 5-Përemri vetor. Lakimi i përemrit vetor

Gjuhë shqipe 5-Përemri vetor. Lakimi i përemrit vetor

Arsim, 2021. Gjuhë shqipe 5-Përemri vetor. Lakimi i përemrit vetor Mësuese: Vjollca Vladi Musha