Gjuhë shqipe 9-Sintaksë. Gjymtyrët e dyta të fjalisë
Gjuhë shqipe 9-Sintaksë. Gjymtyrët e dyta të fjalisë

Gjuhë shqipe 9-Sintaksë. Gjymtyrët e dyta të fjalisë

Arsim, Albania, 2021. Gjuhë shqipe 9-Sintaksë. Gjymtyrët e dyta të fjalisë. Rrethanorët Mësuese: Albana Panolli