Kimi 12-Ushtrime. Aldehidet dhe ketonet
Kimi 12-Ushtrime. Aldehidet dhe ketonet

Kimi 12-Ushtrime. Aldehidet dhe ketonet

Arsim, Kimi 12-Ushtrime. Aldehidet dhe ketonet Mësuese: Pëllumb Dedja