Trajtimi i drurëve frutorë dhe halorë
Trajtimi i drurëve frutorë dhe halorë

Trajtimi i drurëve frutorë dhe halorë

Reportazh, Ndërgjegjësimi i fermerëve per trajtimin e drurëve frutor dhe halorë. Realizoi: Arben Kruta